Legal Notice – NL

Deze mededeling is van toepassing op het gebruik van deze website door de bezoeker daarvan.

Als u gebruik maakt van onze diensten, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt en dat u over voldoende handelingsbekwaamheid beschikt om op de website te opereren in overeenstemming met de wet. Ook verklaart u dat u economisch verantwoordelijk bent voor al uw handelingen.

 

De toegang tot en het surfen op deze website, of het gebruik van de diensten ervan, impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de algemene voorwaarden, met inbegrip van de specifieke voorwaarden voor bepaalde promoties en het privacy- en cookiebeleid.

 

Om de website te verbeteren, behoudt eProdat zich het recht voor om de presentatie, configuratie, technische specificaties, inhoud en diensten van de website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten en dit op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan onze gebruikers.

 

Evenzo behoudt eProdat zich het recht voor om op elk moment deze juridische mededeling en alle andere specifieke voorwaarden in www.eprodat.com te wijzigen.

 

1.     Identiteit van de onderneming

 

ePRODAT B.V. (hierna: “eProdat”), gevestigd aan Kastanjelaan 400, 5616 LZ te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75818604 en met btw-nummer NL860407159B01.

 

Contactgegevens:

 

Adres: Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven

 

E-mail: info@eprodat.com

 

Telefoon: +31 (0)648022113

 

Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren via mail of telefoon.

 

2.     Algemene gebruiksvoorwaarden

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud en de diensten van www.eprodat.com correct te gebruiken. Deze mogen in geen geval gebruikt worden voor illegale doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met de burgerlijke orde, de staatsveiligheid of de volksgezondheid.

 

Alle gebruikers die deze website bezoeken zijn uitdrukkelijk gemachtigd om alle informatie te bekijken, alsook om privé-reproducties van deze informatie te downloaden of te maken op hun eigen computersystemen, voor zover de gereproduceerde elementen uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik. Ze mogen niet worden doorgegeven aan derden.

 

De gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de inhoud of een van de producten en/of diensten die worden aangeboden op de website om activiteiten uit te voeren die het imago van eProdat kunnen schaden, waar of niet, die het marktaandeel kunnen aantasten of die op welke manier dan ook de concurrentie kunnen bevoordelen. Bovendien zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de website en, in het bijzonder, van de informatie van welke aard dan ook die via de website wordt verkregen om reclame, communicatie voor direct marketing doeleinden of enig ander commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan groepen mensen te verzenden, ongeacht het doel ervan, of om dergelijke informatie te verkopen of hoe dan ook te onthullen.

 

De gebruiker zal aansprakelijk zijn voor alle schade die eProdat kan lijden met betrekking tot of als gevolg van een schending van een van de verplichtingen die hierboven zijn uiteengezet en alle andere die zijn opgenomen in deze juridische mededeling of die zijn opgelegd door de wet in verband met het gebruik van de website.

 

eProdat zal te allen tijde zorgen voor naleving van de toepasselijke wetgeving, en heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de website te onderbreken of de gebruiker van de website te weren als het enige reden heeft om te vermoeden dat de gebruiker, direct of indirect, deelneemt aan een van de misdrijven of overtredingen die strafbaar zijn volgens de huidige wetgeving. Dit geldt ook wanneer eProdat gedrag waarneemt dat, naar eigen goeddunken, in strijd is met deze juridische mededeling, de wet, de regels die door eProdat zijn opgesteld, ons imago, geloofwaardigheid en/of onze reputatie zou kunnen schaden.

 

3.     Intellectuele en industriële eigendom

 

De intellectuele en industriële eigendomsrechten in www.eprodat.com, hun grafische vormgeving en computercodes, inclusief de handelsnamen, merken en onderscheidende tekens, zijn het eigendom van eProdat, tenzij wordt vermeld dat ze het eigendom zijn van een ander.

 

Elke reproductie, distributie, marketing of transformatie van de inhoud, die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, vormt een inbreuk op de door de wet beschermde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Elke inbreuk op de beperkingen of verbodsbepalingen van het voorgaande lid wordt beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van eProdat en brengt de daartoe vastgestelde wettelijke verantwoordelijkheden met zich mee. eProdat kan dergelijke inbreuken vervolgen en heeft het recht om de overeenkomstige administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke acties uit te voeren.

 

4.     Hyperlinks

 

Het plaatsen van een link naar eProdat door de gebruiker op een toegankelijke ruimte op het internet is in geen geval toegestaan, tenzij er een voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is.

 

Deze website kan links bevatten naar externe websites en informatie die op deze externe websites wordt verstrekt aangaande de producten of diensten van onze partners of derden.

 

5.     Afwijzing van aansprakelijkheid

 

De toegang tot en het gebruik van www.eprodat.com gebeurt onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

eProdat staat niet garant voor de juistheid, geldigheid en betrouwbaarheid van de informatie op haar website. eProdat is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via de website.

 

eProdat is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit:

 

  • Het gebrek aan continuïteit van de werking van www.eprodat.com, met inbegrip van de onjuiste werking van de webpagina’s.
  • Het gebrek aan bruikbaarheid, geschiktheid of validiteit van de diensten en inhoud die worden verstrekt op www.eprodat.com in relatie tot de resultaten en verwachtingen van de gebruiker.
  • Het bestaan van virussen of programma’s in de computer van de gebruiker of de aanwezigheid van een virus in de diensten die door derden worden aangeboden via www.eprodat.com.
  • De toegang van niet-geautoriseerde derden tot de voorwaarden en eigenschappen van www.eprodat.com.
  • De toegang tot en/of het gebruik van www.eprodat.com.

eProdat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die door derden op www.eprodat.com wordt geplaatst.

 

eProdat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website, of voor wijzigingen of updates van dergelijke sites. U gaat er verder mee akkoord dat eProdat niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke gelinkte website.

 

Elk artikel, informatie, gegevens, code, tekst, software, documentatie, grafieken, afbeeldingen, marketingmateriaal, video, forumbericht, wiki of blogpost op www.eprodat.com (inhoud), hetzij openbaar gepost of privé verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die de inhoud levert.

 

6.     Bescherming van persoonsgegevens

 

U kunt ons privacybeleid raadplegen onderaan de website om meer informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

7.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

 

Deze juridische mededeling en de bepalingen en voorwaarden ervan zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Elk geschil dat onder deze gebruiksvoorwaarden ontstaat, valt onder de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken die exclusief bevoegd zijn.