POSITIE VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming vervult de volgende taken:

 1. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG. The functionaris voor gegevensbescherming moet de communicatie met de verwerkingsverantwoordelijke betreffende de verwerking en zijn antwoorden op papier vastleggen.
 2. Toezien op de toepassing van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits.
 3. Toezien op naleving van de AVG en in het bijzonder de vereisten met betrekking tot gegevensbescherming.
 4. Toezien op de bewaring van documentatie.
 5. Toezien op de documentatie, kennisgeving en communicatie van een inbreuk op de persoonsgegevens.
 6. Toezien op de beantwoording van verzoeken van de toezichthoudende autoriteit en samenwerking met deze autoriteit wanneer deze dat verzoekt of op eigen initiatief.
 7. Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden.

De positie van de functionaris voor gegevensbescherming is vastgelegd in artikel 38 van de AVG:

 1. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de functionaris voor gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker ondersteunen de functionaris voor gegevensbescherming bij de vervulling van de in artikel 39 bedoelde taken door hem toegang te verschaffen tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en door hem de benodigde middelen ter beschikking te stellen voor het vervullen van deze taken en het in stand houden van zijn deskundigheid.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de functionaris voor gegevensbescherming geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken. Hij wordt door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken. De functionaris voor gegevensbescherming brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.
 4. Betrokkenen kunnen met de functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten uit hoofde van deze verordening.
 5. De functionaris voor gegevensbescherming is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid gehouden.
 6. De functionaris voor gegevensbescherming kan andere taken en plichten vervullen. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zorgt ervoor dat deze taken of plichten niet tot een belangenconflict leiden.