Privacy Policy – NL

Laatst bijgewerkt: 26/02/2020

Bedankt voor uw bezoek. We willen dat uw ervaring op onze website de best mogelijke is. Dit privacybeleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden die op deze website van toepassing zijn. Het geeft informatie over het verzamelen, gebruiken, delen en verwerken van persoonsgegevens door eProdat in verband met uw gebruik van www.eprodat.com. Dit privacybeleid legt ook de keuzes en rechten uit die u heeft met betrekking tot deze verwerkingsactiviteiten.

 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Wij raden u aan dit privacybeleid door te nemen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

ePRODAT B.V. (hierna: “eProdat”), gevestigd aan Kastanjelaan 400, 5616 LZ te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75818604 en met btw-nummer NL860407159B01, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

 

Contactgegevens:


Adres: Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven

 

E-mail: info@eprodat.com

 

Telefoon: +31 (0)648022113

 

U kunt contact met ons opnemen op elke manier die u wilt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

eProdat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken via de website: 

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Browsergegevens
 • Duur van uw bezoek

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

 

Op dit moment verwerken we geen bijzondere categorieën van gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 

eProdat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Contact door de website or e-mail


 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • eProdat analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De rechtmatigheid voor deze verwerking is de aanvaarding en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Klanten en leveranciers

 

 • Opstellen van de offertes.
 • Het afhandelen van uw betaling voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • eProdat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De rechtmatigheid voor de verwerking is de uitvoering van een overeenkomst of indien nodig de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Werkzoekenden

 • Voor de werving en selectie van openstaande vacatures.

 De rechtmatigheid is uw uitdrukkelijke toestemming door uw sollicitatiebrief en CV naar ons toe te sturen.

 

Sociale netwerken

 

 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De rechtmatigheid is uw aanvaarding van een contractuele relatie op de desbetreffende sociale netwerksite en in overeenstemming met het privacybeleid van dat sociale netwerk.

 

Verwerking van gegevens van minderjarigen

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verwerkt over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eprodat.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Verwerking van gegevens van derden

 

In de regel verwerken wij alleen gegevens die door de betrokkene zijn verstrekt. Als u ons de gegevens van een derde persoon verstrekt, moet u hem vooraf op de hoogte hebben gebracht en zijn toestemming hebben gevraagd. Zo niet, ontheft u ons van elke verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

eProdat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van eProdat) tussen zit.

 

Bewaarperiode van persoonsgegevens

 

eProdat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, worden ze opgeslagen gedurende de wettelijk voorziene periode.

 

We zullen alle informatie en communicatie met betrekking tot de levering van onze diensten bewaren, terwijl de garanties van onze diensten behouden blijven, om eventuele claims te kunnen afhandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

eProdat  deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. eProdat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

eProdat gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Als we andere soorten cookies zouden gebruiken dan die welke noodzakelijk zijn, kunt u het cookiebeleid in de desbetreffende link raadplegen onderaan de webpagina of in de cookiebanner beschikbaar is.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

eProdat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan (pseudonimisatie, encryptie, …). Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eprodat.com.

 

Uw rechten

 

Zoals beschikbaar en behalve zoals beperkt door het toepasselijke recht, zijn de rechten die aan individuen worden toegekend:

 

 • Om te weten of we uw gegevens verwerken of niet.
 • Om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
 • Om de rectificatie van uw gegevens te vragen als ze niet correct of onvolledig zijn.
 • Om de wissing van uw gegevens te vragen als ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt of als u uw toestemming intrekt.
 • Om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen, in sommige gevallen, in welk geval wij ze alleen zullen bewaren in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 • Om bezwaar ui te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een specifieke situatie of omwille van reden van direct marketing.
 • Om uw gegevens over te dragen, die in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zullen worden verstrekt. Indien u dat wenst, kunnen wij ze naar de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke sturen die u ons aanwijst. Dit is alleen geldig in bepaalde gevallen.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, wanneer het besluit een juridisch effect op u zou hebben of een soortgelijk significant effect zou hebben.
 • Om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat wij uw rechten niet correct hebben behandeld.
 • Om uw toestemming in te trekken voor elke verwerking waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit te allen tijden.

Uitoefening van de rechten

 

We hebben formulieren voor de uitoefening van uw rechten. Vraag het ons per e-mail of als u dat liever doet, kunt u gebruik maken van de formulieren die zijn opgesteld door Autoriteit Persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eprodat.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of maak gebruik van de KopieID app die ontworpen is door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs). Dit ter bescherming van uw privacy. De formulieren kunnen ook in persoon worden overhandigd of per post worden verzonden naar het adres van de verwerkingsverantwoordelijke aan het begin van dit document. Als iemand u vertegenwoordigt, moet u een kopie van uw ID bijvoegen of deze met uw elektronische handtekening ondertekenen.

 

Wij behandelen uw aanvraag binnen één maan na uw aanvraag. Bij complexe aanvragen hanteren wij een periode van twee maanden. In dit geval zullen we u binnen één maand laten weten dat we meer tijd nodig hebben.