RECHT VAN INZAGE VOOR DE BETROKKENE

Het recht van inzage is vastgelegd als onderdeel van het fundamentele recht op gegevensbescherming. Het recht van inzage betekent het volgende: “De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt“. Eenieder heeft het recht te weten hoe anderen hun persoonsgegevens gebruiken. Dit recht brengt ook de verplichting mee voor de verwerkingsverantwoordelijke om de betrokkene alle informatie met betrekking tot die verwerking te verstrekken. 

Het recht van inzage behelst informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers, de geplande duur van de opslag of de criteria voor de definitie ervan, informatie over de rechten van de betrokkene, zoals rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken, instructies over het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten, informatie over de herkomst van de gegevens, zolang deze niet zijn verzameld bij de betrokkene van de gegevens zelf, en wanneer er een proces van geautomatiseerde besluitvorming is, met inbegrip van profilering, met belangrijke informatie over de betrokken logica, alsmede de implicaties en verwachte gevolgen van dergelijke procedures. 

Wanneer iemand inzage wilt krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens zegt artikel 15 AVG het volgende, “de betrokkene heeft het recht om inzage te krijgen tot zijn persoonsgegevens en de volgende informatie:  

  1. de verwerkingsdoeleinden; 
  2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  4. indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  5. dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
  6. dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  7. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. 

Een persoon heeft alleen recht van inzage op zijn eigen persoonsgegevens en niet op informatie die betrekking heeft op andere personen (tenzij de informatie ook over henzelf gaat of namens iemand handelt). Daarom is het belangrijk dat u vaststelt of de gevraagde informatie binnen de definitie van persoonsgegevens valt.