VERWERKER

DEFINITIE VAN EEN VERWERKER

In de AVG en andere privacywetten is de verwerker degene die persoonsgegevens verwerkt en dit uitsluitend ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is gewoonlijk een derde partij extern aan het bedrijf. De verwerker is een persoon of onderneming die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven door de verwerkingsverantwoordelijke voor specifieke doeleinden en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke. In overeenstemming met artikel 4.8 van de AVG, is de verwerker: “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt”.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VERWERKERS ONDER DE AVG

De verwerker moet de vastgelegde verplichtingen van de AVG aannemen. Deze specifieke verplichtingen kunnen worden gecontroleerd door de gegevensbeschermingsautoriteiten. De verplichtingen van de verwerker zijn onder andere:

Overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke: Deze overeenkomst moet het voorwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, de soort van persoonsgegevens en categorieën van belanghebbenden, en de verplichtingen en rechten van verwerkingsverantwoordelijke vastleggen.

Verplichte samenwerking met de autoriteit: De verwerker moet de nodige informatie verschaffen wanneer gewenst.

Register van de verwerkingsactiviteiten: De verwerker moet een register bijhouden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG): Vastgelegd in de situaties voorzien door de AVG.

Beveiliging: De verwerker moet de veiligheidsmaatregelen bepalen die van toepassing zijn op de uitgevoerde verwerkingen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de toepassing, en de aard, de reikwijdte, de context en het doel van de verwerking.

ENKELE VOORBEELDEN VAN VERWERKERS

Callcenter: Contactcenter activiteiten van uw onderneming of het nu en dan gebruik maken van een callcenter wanneer u mensen de mogelijkheid wilt geven om te bellen naar een specifiek nummer in het kader van een campagne. Het bedrijf waaraan u dit uitbesteedt is in dat geval een verwerker.

Marketing: Uw marketingteam verwerkt persoonsgegevens van potentiële en bestaande klanten. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met een email marketingbedrijf dat deze gegevens gebruikt voor campagnes, dan zal het bedrijf aan wie u het uitbesteedt een verwerker zijn.

Personeelszaken: Sommige verwerkingen van gegevens betreffende personeelszaken (Human Resources) kunnen worden uitbesteed. In dit geval is het bedrijf waaraan u het uitbesteedt een verwerker.